Μάρτυς Εἰρήναρχος

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 28

Apolytikion of Martyr Irenarchos

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Irenarchos

Plagal of the Fourth Tone

Ως στρατιώτης άριστος, τού τής ειρήνης άρχοντος, τού σκότους Μάρτυς καθείλες τόν άρχοντα, τή καρτερά ενστάσει σου, καί ταίς σαίς ιδεσίαις, εν ειρήνη φυλάττοις Ειρήναρχε, τούς πίστει ευφημούντας, τά θειά σου κατορθώματα.