Στέφανος Ὁσιομάρτης

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 28

Ἀπολυτίκιον Στεφάνου Οσιομάρτυρος

Fourth Tone

Ασκητικώς προγυμνασθείς εν τώ όρει, τάς νοητάς τών δυσμενών παρατάξεις, τή πανοπλία ώλεσας παμμάκαρ τού Σταυρού, αύθις δέ πρός άθλησιν, ανδρικώς απεδύσω, κτείνας τόν Κοπρώνυμον, τώ τής Πίστεως ξίφει, καί δι' αμφοίν εστέφθης εκ Θεού, Οσιομάρτυς αοίδιμε Στέφανε.

Κοντάκιον Στεφάνου Οσιομάρτυρος

Plagal of the Fourth Tone

Τόν τῆς Τριάδος έραστήν καί θεῖον Στέφανον, άνευφημήσωμεν πιστῶς ῷδαῖς φιλέορτοι, έκ καρδίας, ώς τιμήσαντα χαρακτῆρα, τόν ώραῖον τοῦ Δεσπότου καί Μητρός αύτοῦ· καί συμφώνως νῦν έκ πόθου έκβοήσωμεν, τούτῳ χαίροντες· Χαίροις Πάτερ άοίδιμε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Στέφανος Ὁσιομάρτης with an icon greeting ecard.

Online Chapel