Ὅσιος Στυλιανός ὁ Παφλαγὼν

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Αγίου Στυλιανού

Third Tone

Στήλη έμψυχος, τής εγκρατείας, στύλος άσειστος, τής Εκκλησίας, Στυλιανέ ανεδείχθης μακάριε, ανατεθείς γάρ Θεώ εκ νεότητος, κατοικητήριον ώφθης τού Πνεύματος. Πάτερ Όσιε, Χριστόν τόν Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Αγίου Στυλιανού

Fourth Tone

Αγιασθείς από μητρώας νηδύος, ώσπερ ο θείος Σαμουήλ θεοφόρε, ασκητικώς εδόξασας Χριστόν τόν Θεόν, όθεν τών ιάσεων, ανεδείχθης ταμείον, καί προστάτης ένθεος, νεογνών καί νηπίων, ο γάρ Χριστός δοξάζει σε λαμπρώς, όν από βρέφους, Στυλιανέ εδόξασας.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὅσιος Στυλιανός ὁ Παφλαγὼν with an icon greeting ecard.