Αἰκατερίνη Μεγαλομάρτυς

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 25

Ἀπολυτίκιον Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος

Plagal of the First Tone

Τήν πανεύφημον νύμφην Χριστού υμνήσωμεν, Αικατερίναν τήν θείαν καί πολιούχον Σινά, τήν βοήθειαν ημών καί αντίληψιν, ότι εφίμωσε λαμπρώς, τούς κομψούς τών ασεβών, τού Πνεύματος τή μαχαίρα, καί νύν ως Μάρτυς στεφθείσα, αιτείται πάσι τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος

Second Tone

Χορείαν σεπτήν, ενθέως φιλομάρτυρες, εγείρατε νύν, γεραίροντες την πάνσοφον, Αικατερίναν, αύτη γάρ, εν σταδίω τον Χριστόν εκήρυξε, καί τόν όφιν επάτησε, Ρητόρων τήν γνώσιν καταπτύσασα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Αἰκατερίνη Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel