Κλήμης Ἐπίσκοπος Ρώμης

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 24

Ἀπολυτίκιον Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης

Fourth Tone

Ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ὁ ποιῶν ἀεὶ μεθ΄ ἡμῶν, κατὰ τὴν σὴν ἐπιείκειαν, μὴ ἀποστήσῃς τὸ ἔλεός σου ἀφ΄ ἡμῶν. Ἀλλὰ ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ κυβέρνησον τὴν ζωὴν ἡμῶν.

Κοντάκιον Κλήμεντος Επισκόπου Ρώμης

Fourth Tone

Ορθοδόξοις δόγμασι, τήν Εkκλησίαν φαιδρύνας, υπέρ ταύτης ήθλησας, Θεομακάριστε Πέτρε, Άρειον τόν αποστάτην καταδιώξας, όθεν σου τήν παναγίαν μνήμην τελούντες, Ορθοδόξως εκβοώμεν, Χαίροις ώ Πέτρε, η πέτρα τής πίστεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κλήμης Ἐπίσκοπος Ρώμης with an icon greeting ecard.

Online Chapel