Ἀβδιοὺ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 19

Apolytikion of Prophet Obadiah

Second Tone

Τού Προφήτου σου Αβδιού τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Prophet Obadiah

Plagal of the Fourth Tone

Ως απαρχήν ευπρόσδεκτον, προσαγαγών τόν βίον σου, τώ εν Τριάδι Θεώ παναοίδιμε, θεαρχικής ελλάμψεως, απηνέγκω τό κάλλος, καί μελλόντων εκφάντωρ θεοειδέστατος, Αβδιού ανεδείχθης, κραυγάζων αλληλούϊα.