Πλάτων Μεγαλομάρτυς

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 18

Ἀπολυτίκιον Πλάτωνος Μεγαλομάρτυρος

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Πλάτωνος Μεγαλομάρτυρος

Third Tone

Η αγία μνήμη σου, τήν οικουμένην ευφραίνει, συγκαλούσα άπαντας, εν τώ πανσέπτω ναώ σου, ένθα νύν, μετ' ευφροσύνης συναθροισθέντες, άσμασι, σάς άριστείας Πλάτων υμνούμεν, καί εν πίστει εκβοώμεν, Βαρβάρων ρύσαι τήν πόλιν σου Άγιε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Πλάτων Μεγαλομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel