Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκαισαρείας

Plagal of the Fourth Tone

Εν προσευχαίς γρηγορών, ταίς τών θαυμάτων εργασίαις εγκαρτερών, επωνυμίαν εκτήσω τά κατορθώματα, αλλά πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, Πάτερ Γρηγόριε, φωτίσαι τάς ψυχάς ημών, μή ποτε υπνώσωμεν, εν αμαρτίαις εις θάνατον.

Κοντάκιον Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκαισαρείας

Second Tone

Θαυμάτων πολλών, δεξάμενος ενέργειαν, σημείοις φρικτοίς, τούς δαίμονας επτόησας, καί τάς νόσους ήλασας τών ανθρώπων, πάνσοφε Γρηγόριε, διό καλή θαυματουργός, τήν κλήσιν εξ έργων κομισάμενος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γρηγόριος ὁ Θαυματουργός, Ἐπίσκοπος Νεοκαισαρείας with an icon greeting ecard.