Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 16

Κοντάκιον Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού

Fourth Tone

Τού τελωνείου τόν ζυγόν απορρίψας, δικαιοσύνης τώ ζυγώ προσηρμόσθης, καί ανεδείχθης έμπορος πανάριστος, πλούτον κομισάμενος, τήν εξ ύψους σοφίαν, όθεν ανεκήρυξας, αληθείας τόν λόγον, καί τών ρα θύμων ήγειρας ψυχάς, καθυπογράψας, τήν ώραν τής κρίσεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος with an icon greeting ecard.

Online Chapel