Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 12

Ἀπολυτίκιον Ιωάννου Ελεήμονος

Plagal of the Fourth Tone

Εν τή υπομονή σου εκτήσω τόν μισθόν σου Πάτερ, Όσιε, ταίς προσευχαίς αδιαλείπτως εγκαρτερήσας, τούς πτωχούς αγαπήσας, καί τούτοις επαρκέσας, Αλλά πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, Ιωάννη Ελεήμον μακάριε, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ιωάννου Ελεήμονος

Second Tone

Τόν πλούτον τόν σόν, εσκόρπισας τοίς πένησι, καί τών ουρανών, τόν πλούτον νύν απείληφας, Ιωάννη πάνσοφε, διά τούτο πάντες σε γεραίρομεν, εκτελούντες τήν μνήμην σου, τής ελεημοσύνης ώ επώνυμε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας with an icon greeting ecard.

Online Chapel