Θεοδώρος ὁ Ὁμολογητής Στουδίτου

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Θεοδώρου Στουδίτου Ομολογητού

Second Tone

Τόν ασκητικόν, ισάγγελόν τε βίον σου, τοίς αθλητικοίς, εφαίδρυνας παλαίσμασι, καί Αγγέλοις σύσκηνος, θεομάκαρ ώφθης Θεόδωρε, σύν αυτοίς Χριστώ τώ Θεώ, πρεσβεύων απαύστως υπέρ πάντων ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θεοδώρος ὁ Ὁμολογητής Στουδίτου with an icon greeting ecard.