Μηνᾶς Μάρτυς

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Μηνά, Βικτωρίου και Βικεντίου Μεγαλομαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Μηνά, Βικτωρίου και Βικεντίου Μεγαλομαρτύρων

Plagal of the Fourth Tone

Ως εύσεβείας Μάρτυρας, καί άθλητάς θεόφρονας, ή Έκκλησία γεραίρει δοξάζουσα, τούς θείους ἄθλους σήμερον, Μηνᾶ τοῦ άθλοφόρου, Βίκτωρος τοῦ γενναίου, καί Βικεντίου τοῦ γενναιόφρονος· καί ποθοῦσα κραυγάζει, δοξάζουσα τόν φιλάνθρωπον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μηνᾶς Μάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel