Μηνᾶς Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 11

Κοντάκιον Μηνά, Βικτωρίου και Βικεντίου Μεγαλομαρτύρων

Plagal of the Fourth Tone

Ως εύσεβείας Μάρτυρας, καί άθλητάς θεόφρονας, ή Έκκλησία γεραίρει δοξάζουσα, τούς θείους ἄθλους σήμερον, Μηνᾶ τοῦ άθλοφόρου, Βίκτωρος τοῦ γενναίου, καί Βικεντίου τοῦ γενναιόφρονος· καί ποθοῦσα κραυγάζει, δοξάζουσα τόν φιλάνθρωπον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μηνᾶς Μάρτυς with an icon greeting ecard.