Ὁσία Ματρώνα

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Ὁσία Ματρώνα

Second Tone

Τό σώμα τό σόν, νηστείαις Κατατήξασα, εν μέσω ανδρών, Ματρώνα κατοικήσασα, προσευχαίς σχολάζουσα, τόν Δεσπότην ενθέως εθεράπευσας, δι' δν πάντα κατέλιπες, οσίως τόν βίον διανύσασα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσία Ματρώνα with an icon greeting ecard.