Ὁσία Ματρώνα

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 9

Κοντάκιον Ὁσία Ματρώνα

Second Tone

Τό σώμα τό σόν, νηστείαις Κατατήξασα, εν μέσω ανδρών, Ματρώνα κατοικήσασα, προσευχαίς σχολάζουσα, τόν Δεσπότην ενθέως εθεράπευσας, δι' δν πάντα κατέλιπες, οσίως τόν βίον διανύσασα.