Ὁσία Ματρώνα

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 9

Kontakion of Mother Matrona

Second Tone

Τό σώμα τό σόν, νηστείαις Κατατήξασα, εν μέσω ανδρών, Ματρώνα κατοικήσασα, προσευχαίς σχολάζουσα, τόν Δεσπότην ενθέως εθεράπευσας, δι' δν πάντα κατέλιπες, οσίως τόν βίον διανύσασα.