Ὁσία Ματρώνα

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 9

Κοντάκιον Ὁσία Ματρώνα

Second Tone

Τό σώμα τό σόν, νηστείαις Κατατήξασα, εν μέσω ανδρών, Ματρώνα κατοικήσασα, προσευχαίς σχολάζουσα, τόν Δεσπότην ενθέως εθεράπευσας, δι' δν πάντα κατέλιπες, οσίως τόν βίον διανύσασα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσία Ματρώνα with an icon greeting ecard.

Online Chapel