Σύναξις τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ καί τῶν λοιπῶν Ἀσωμάτων Δυνάμεων

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 08

Ἀπολυτίκιον Σύναξις Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ

Fourth Tone

Τῶν οὐρανίων στρατιὼν Ἀρχιστράτηγε, δυσωπούμέν σε ἀεὶ ἡμεῖς οἱ ἀνάξιοι, ἵνα ταὶς σαὶς δεήσεσι τειχίσης ἡμᾶς, σκέπη τῶν πτερύγων τῆς ἀϋλου σου δόξης, φρουρῶν ἡμᾶς προσπίπτοντας ἐκτενῶς καὶ βοῶντας, ἐκ τῶν κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχης τῶν ἄνω δυνάμεων.

Κοντάκιον Σύναξις Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ

Second Tone

Αρχιστράτηγοι Θεού, λειτουργοί θείας δόξης, τών ανθρώπων οδηγοί, καί άρχηγοι Ασωμάτωv, τό συμφέροv ημίv αιτήσασθε, καί τό μέγα έλεος, ως τώv Ασωμάτων Αρχιστράτηγοι.

Online Chapel