Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 5

Ἀπολυτίκιον Γαλακτιώνος και Επιστήμης Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Γαλακτιώνος και Επιστήμης Μαρτύρων

Second Tone

Μαρτύρων Χριστού, τοίς δήμοις ηριθμήθητε, αγώσι στερροίς, φαιδρώς αγωνισάμενοι, Γαλακτίων ένδοξε, σύν συζύγω σεπτή καί συνάθλω σου, Επιστήμη, τώ μόνω Θεώ, πρεσβεύοντες άμφω υπέρ πάντων ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη with an icon greeting ecard.

Online Chapel