Μαρτύρων Ἀκινδύνου, Πηγασίου, Ἀφθονίου, Ἐλπιδηφόρου καί Ἀνεμποδίστου

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 2

Ἀπολυτίκιον Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου και Ελπιδοφόρου

Second Tone

Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ, ἡ πιανθεῖσα τοὶς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ πνεύματα ὑμῶν, ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, καὶ Χριστὸν μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε, αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου και Ελπιδοφόρου

First Tone

Ως άστρα άπλανῆ, τού Ήλίου τῆς δόξης, άνέλαμψαν έν τῆ γῆ, οί Χριστού Στρατιώται, τόν ζόφον διώκοντες, των παθων καί πηγάζοντες, χάριν άφθονον, άνεμποδίστως, τοίς πάσι, καί άκίνδυνον, τήν σωτηρίαν δωρούνται, έλπίδι τῆς πίστεως.

Online Chapel