Ακίνδυνος καί οἱ σύν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 2

Apolytikion of Martyr Acindynus & Companions

Second Tone

Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ, ἡ πιανθεῖσα τοὶς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ πνεύματα ὑμῶν, ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, καὶ Χριστὸν μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε, αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Kontakion of Martyr Acindynus & Companions

First Tone

Ως άστρα άπλανῆ, τού Ήλίου τῆς δόξης, άνέλαμψαν έν τῆ γῆ, οί Χριστού Στρατιώται, τόν ζόφον διώκοντες, των παθων καί πηγάζοντες, χάριν άφθονον, άνεμποδίστως, τοίς πάσι, καί άκίνδυνον, τήν σωτηρίαν δωρούνται, έλπίδι τῆς πίστεως.