Ακίνδυνος καί οἱ σύν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου και Ελπιδοφόρου

Second Tone

Ἀθλοφόροι Κυρίου, μακαρία ἡ γῆ, ἡ πιανθεῖσα τοὶς αἵμασιν ὑμῶν, καὶ ἅγιαι αἱ σκηναί, αἱ δεξάμεναι τὰ πνεύματα ὑμῶν, ἐν σταδίῳ γὰρ τὸν ἐχθρὸν ἐθριαμβεύσατε, καὶ Χριστὸν μετὰ παρρησίας ἐκηρύξατε, αὐτὸν ὡς ἀγαθὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι δεόμεθα τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον Ακινδύνου, Πηγασίου, Αφθονίου και Ελπιδοφόρου

First Tone

Ως άστρα άπλανῆ, τού Ήλίου τῆς δόξης, άνέλαμψαν έν τῆ γῆ, οί Χριστού Στρατιώται, τόν ζόφον διώκοντες, των παθων καί πηγάζοντες, χάριν άφθονον, άνεμποδίστως, τοίς πάσι, καί άκίνδυνον, τήν σωτηρίαν δωρούνται, έλπίδι τῆς πίστεως.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ακίνδυνος καί οἱ σύν αὐτῶ with an icon greeting ecard.