Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός Ἁνάργυροι

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 1

Apolytikion of Unmercenaries Cosmas and Damian

Plagal of the Fourth Tone

Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί, επισκέψασθε τάς ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

Kontakion of Unmercenaries Cosmas and Damian

Second Tone

Οι τήν χάριν λαβόντες τών ιαμάτων, εφαπλούτε τήν ρώσιν τοίς εν ανάγκαις, Ιατροί θαυματουργοί Ένδοξοι, αλλά τή υμών επισκέψει, καί τών πολεμίων τά θράση κατεβάλετε, τόν κόσμον ιώμενοι εν τοίς θαύμασιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός Ἁνάργυροι with an icon greeting ecard.