Θαυματουργῶν Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, τῆς μητρός αὐτῶν Θεοδότης

english ελληνικά
Print

Νοεμβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Κοσμά και Δαμιανού Αναργύρων

Plagal of the Fourth Tone

Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί, επισκέψασθε τάς ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

Κοντάκιον Κοσμά και Δαμιανού Αναργύρων

Second Tone

Οι τήν χάριν λαβόντες τών ιαμάτων, εφαπλούτε τήν ρώσιν τοίς εν ανάγκαις, Ιατροί θαυματουργοί Ένδοξοι, αλλά τή υμών επισκέψει, καί τών πολεμίων τά θράση κατεβάλετε, τόν κόσμον ιώμενοι εν τοίς θαύμασιν.

Online Chapel