Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία Μάρτυρες

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 30

Apolytikion of Martyrs Zenobius & Zenobia

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyrs Zenobius & Zenobia

Plagal of the Fourth Tone

Τούς αληθείας Μάρτυρας, καί ευσεβείας κήρυκας, τώv αδελφώv τήν δυάδα τιμήσωμεν, εν θεοπνεύστοις άσμασι, τόν Zηvόβιοv άμα τή σεπτή Zηνοβία, ομού βιώσαντας, καί διά μαρτυρίου τευξαμένους στέφος άφθαρτον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία Μάρτυρες with an icon greeting ecard.