Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 29

Κοντάκιον Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας

Third Tone

Παρθενίας vάμασι, καθηγvισμέvη οσία, μαρτυρίου αίμασιν, Αvαστασία πλυθείσα, παρέχεις τοίς εν ανάγκαις τών νοσημάτων, ίασιν καί σωτηρίαν τοίς προσιούσιν, εκ καρδίας, ισχύν γάρ νέμει, Χριστός ο βρύωv, χάριν αέναοv.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας with an icon greeting ecard.

Online Chapel