Ἀναστασία Ὁσία

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 29

Κοντάκιον Αναστασίας Οσιομάρτυρος

Third Tone

Παρθενίας vάμασι, καθηγvισμέvη οσία, μαρτυρίου αίμασιν, Αvαστασία πλυθείσα, παρέχεις τοίς εν ανάγκαις τών νοσημάτων, ίασιν καί σωτηρίαν τοίς προσιούσιν, εκ καρδίας, ισχύν γάρ νέμει, Χριστός ο βρύωv, χάριν αέναοv.