Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 23

Ἀπολυτίκιον Ιακώβου Αδελφοθέου

Fourth Tone

Ως τού Κυρίου μαθητής, αvεδέξω Δίκαιε τό Ευαγγέλιον, ως Μάρτυς έχεις τό απαράτρεπτον, τήν παρρησίαν ως Αδελφόθεος, τό πρεσβεύειν ως ιεράρχης. Πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημώv.

Κοντάκιον Ιακώβου Αδελφοθέου

Fourth Tone

Ο τού Πατρός μονογενής Θεός Λόγος, επιδημήσας πρός ημάς επ' εσχάτων, τώv ημερών Ιάκωβε θεσπέσιε, πρώτόν σε ανέδειξε τών Ιεροσολύμων, Ποιμένα καί Διδάσκαλον, καί πιστόν οικονόμον, τών μυστηρίων τώv πνευματικών, όθεv σε πάντες τιμώμεν Απόστολε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου with an icon greeting ecard.

Online Chapel