7 Παῖδες Μάρτυρες ὁι ἐν Ἐφέσῳ

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 22

Ἀπολυτίκιον Των εν Εφέσω 7 Παίδων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of 7 Παῖδες Μάρτυρες ὁι ἐν Ἐφέσῳ with an icon greeting ecard.