7 Παῖδες Μάρτυρες ὁι ἐν Ἐφέσῳ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Των εν Εφέσω 7 Παίδων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Των εν Εφέσω 7 Παίδων

Second Tone

Τήν αθλητικήν, ανθήσαντες ευκληρίαν, θείας αμοιβάς, εδρέψασθε αφθαρσίας, καί θανόντες εν δόξη, ψυχής το προκάλυμμα, αθανάτω ημφιέσασθε, ευπρεπεία εγειρόμενοι καί βοώντες θείοι Μάρτυρες, Η τής μελλούσης ζωής, Χριστός εστιν απαρχή.

Blessed Feast Day

Share the feast of 7 Παῖδες Μάρτυρες ὁι ἐν Ἐφέσῳ with an icon greeting ecard.