Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ

First Tone

Τών Ορθοδόξων προστάτην καί εν σώματι άγγελον, καί θαυματουργόν θεοφόρον νεοφανέντα ημίν, επαινέσωμεν πιστοί θείον Γεράσιμον, ότι αξίως παρά Θεού απείληφεν, ιαμάτων τήν αέναον χάριν, ρώννυσι τούς νοσούντας καί δαιμονώντας ιάται. Διό καί τοίς τιμώσιν αυτόν, βρύει ιάματα.

Κοντάκιον Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ

Third Tone

Ευχαρίστοις άσμασι, τών Κεφαλλήνων η νήσος, προσκαλείται σήμερον, τών Ορθοδόξων τά πλήθη, μέγιστον, νοφανέντα εγκωμιάσαι, καύχημα, Ορθοδοφίας αναφανέντα, τόν Γεράσιμον τόν θείον, τόν ρύστην ταύτης ομού καί πρόμαχον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Γεράσιμος ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ with an icon greeting ecard.