Μεθεόρτια των Χριστουγέννων

english ελληνικά
Print

Δεκεμβρίου 27

Ἀπολυτίκιον Μεθεόρτια των Χριστουγέννων

Fourth Tone

Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἀνέτειλε τῶ κόσμω, τὸ φῶς τὸ τῆς γνώσεως, ἐν αὐτῇ γὰρ οἱ τοὶς ἄστροις λατρεύοντες, ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσκοντο, σὲ προσκυνεῖν, τὸν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν, Κύριε δόξα σοί.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μεθεόρτια των Χριστουγέννων with an icon greeting ecard.

Online Chapel