Λουκιανός Ἱερομάρτυς

english ελληνικά
Print

Οκτωβρίου 15

Ἀπολυτίκιον Λουκιανού Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Ο Μάρτυς σου Κύριε, έν τή αθλήσει αυτού, τό στέφος εκομίσατο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, έχων γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλεν, έθραυσε καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση, αυτού ταίς ικεσίαις Χριστέ, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Λουκιανού Ιερομάρτυρος

Second Tone

Τόv εν ασκήσει τό πρότεροv λαμπρυνθέντα, καί εν αθλήσει τό δεύτερον φαιδρυvθέντα, πάντες ως φωστήρά σε φαιδρότατον, Λουκιανέ τοίς ύμvοις, ενδόξως σέ γεραίρομεν. Πρεσβεύων μή παύση υπέρ πάντων ημώv.

Blessed Feast Day

Share the feast of Λουκιανός Ἱερομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel