Ὁσία Χιλδὰ

english ελληνικά
Εκτύπωση

Νοεμβρίου 17

Ἀπολυτίκιον Ὁσία Χιλδὰ

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα, λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται Ὁσία Ὁσία Χιλδὰ τὸ πνεῦμά σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ὁσία Χιλδὰ with an icon greeting ecard.

Online Chapel