Ὁσία Χιλδὰ

English Ελληνικά Print

Νοεμβρίου 17

Ἀπολυτίκιον Ὁσία Χιλδὰ

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Χίλδε τό πνεύμά σου.