Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 11

Apolytikion of Theophanes the Confessor

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Θεόφανες σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Theophanes the Confessor

Fourth Tone

Ανεφάνης Όσιε, τή Εκκλησία ώσπερ άλλος ήλιος, ταύτην φωτίζων αστραπαίς, τών σών δογμάτων Θεόφανες, ώς θυηπόλος, Χριστού τού Θεού ημών.