Φίλιππος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 11

Ἀπολυτίκιον Φιλίππου εκ των 7 Διακόνων

Third Tone

Απόστολε Άγιε Φίλιππε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Φιλίππου εκ των 7 Διακόνων

Fourth Tone

Μιμητής γενόμενος, τού Διδασκάλου, δι' αυτόν Απόστολε, ταίς τών Αγίων τών αυτού, χρείαις πιστώς διηκόνησας, όθεν σε πάντες, πιστοί μακαρίζομεν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Φίλιππος ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.