Εὐλάμπιος καί Εὐλαμπία

English Ελληνικά Print

Ἀπολυτίκιον Ευλαμπίου και Ευλαμπίας Μαρτύρων

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ευλαμπίου και Ευλαμπίας Μαρτύρων

Third Tone

Τούς γενναίους Μάρτυρας, καί αδελφούς κατά σάρκα, τόν σοφόν Ευλάμπιον, καί Ευλαμπίαν τιμώμεν, ούτοι γάρ τών τυραννούντων μηχανουργίας, ήσχυναν τή δυναστεία τού σταυρωθέντος. ανεδείχθησαν διόπερ, Μαρτύρων δόξα, ομού καί καύχημα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐλάμπιος καί Εὐλαμπία with an icon greeting ecard.