Ἀκάκιος ὁ ἐν Σινᾳ

English Ελληνικά Print

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀκάκιος ὁ ἐν Σινᾳ with an icon greeting ecard.