Κυπριανός καὶ Ἰουστίνα

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 2

Ἀπολυτίκιον Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης Μάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Κυπριανέ, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης Μάρτυρος

First Tone

Εκ τἐχνης μαγικῆς, ἐπιστρἐψας θεὀφρον, πρὀς γνῶσιν θεϊκἠν, ἀναδεἰχθης τῶ κὀσμω, ἀκἐστωρ σοφὠτατος, τἀς ἰἀσεις δωροὐμενος, τοἰς τιμῶσἰ σε, Κυπριανἐ σὐν Ἰουστἰνη μεθ' ῆς πρἐσβευε τῶ φιλανθρὠπω Δεσπὀτη, σωθῆναι τοὐς δοὐλους σου.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κυπριανός καὶ Ἰουστίνα with an icon greeting ecard.