Ἱερομάρτυρος Κυπριανοῦ καί τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ἰουστίνης τῆς Παρθένου

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Κυπριανού Ιερομάρτυρος και Ιουστίνης Μάρτυρος

First Tone

Εκ τἐχνης μαγικῆς, ἐπιστρἐψας θεὀφρον, πρὀς γνῶσιν θεϊκἠν, ἀναδεἰχθης τῶ κὀσμω, ἀκἐστωρ σοφὠτατος, τἀς ἰἀσεις δωροὐμενος, τοἰς τιμῶσἰ σε, Κυπριανἐ σὐν Ἰουστἰνη μεθ' ῆς πρἐσβευε τῶ φιλανθρὠπω Δεσπὀτη, σωθῆναι τοὐς δοὐλους σου.