Ρωμανός ὁ Μελωδός

English Ελληνικά Print

Οκτωβρίου 1

Ἀπολυτίκιον Ρωμανού Μελωδού

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Πάτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελείσθαι δέ ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, Όσιε Ρωμανέ τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Ρωμανού Μελωδού

Plagal of the Fourth Tone

Ώσπερ κιθάραν τής σοφίας παναρμόνιον, καί υποφήτην θεοπνεύστων αναβάσεων, ευφημούμεν Ρωμανέ σε ασμάτων ύμνοις. Αλλ' ως φόρμιγξ δωρέων τών υπέρ έννοιαν, πρός εγρήγορσιν ημάς θείαν διέγειρον, τούς βοώντάς σοι, χαίροις Πάτερ Θεόληπτε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ρωμανός ὁ Μελωδός with an icon greeting ecard.