Βαροὺχ Προφήτης

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 28

Ἀπολυτίκιον Βαροὺχ Προφήτης

Fourth Tone

Προφητικής αξεωθείς λαμπηδόνος, Ιερεμία τώ κλεινώ συνεδέθης, καί τούτω ομοδίαιτος εγένου σοφέ, όθεν προηγόρευσας, θεηγόρω σου γλώττη, τήν τού Λόγου κένωσιν, είς ανάπλασιν κόσμου, ής μετασχόντες πίστει αληθεί, Βαρούχ Προφήτα, ενθέως τιμωμέν σε.

Κοντάκιον Βαροὺχ Προφήτης

Plagal of the Second Tone

Τήν τού Λυτρωτού, κυρύττων οικονομίαν, ως προφητική, κινύρα προεμελώδεις: Ο Θεός ημών ούτος, τεχθείς ως ηυδόκησεν, ώ παρόμοιος ουχ έτερος, επί γής οφθείς εγνώρισεν, επιστήμης θείας είσοδον, τοίς προσκυνούσι Βαρούχ, τήν παρουσίαν αυτού.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαροὺχ Προφήτης with an icon greeting ecard.

Online Chapel