Βαροὺχ Προφήτης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 28

Ἀπολυτίκιον Βαροὺχ Προφήτης

Fourth Tone

Προφητικής αξεωθείς λαμπηδόνος, Ιερεμία τώ κλεινώ συνεδέθης, καί τούτω ομοδίαιτος εγένου σοφέ, όθεν προηγόρευσας, θεηγόρω σου γλώττη, τήν τού Λόγου κένωσιν, είς ανάπλασιν κόσμου, ής μετασχόντες πίστει αληθεί, Βαρούχ Προφήτα, ενθέως τιμωμέν σε.