Καλλίστρατος Μάρτυς καί οἱ 49 σύν αὐτῶ

english ελληνικά
Εκτύπωση

Σεπτεμβρίου 27

Ἀπολυτίκιον Καλλιστράτου Μάρτυρος και τω συν αυτώ 49 συνοδών

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Καλλιστράτου Μάρτυρος και τω συν αυτώ 49 συνοδών

Fourth Tone

Ώσπερ άστρον μέγιστον, έλαμψας κόσμω, τάς ακτίνας άπασι, τών σών αγώνων εφαπλών, καί τών θαυμάτων τοίς κράζουσι, Χαίροις Μαρτύρων, τό κλέος Καλλίστρατε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Καλλίστρατος Μάρτυς καί οἱ 49 σύν αὐτῶ with an icon greeting ecard.

Online Chapel