Εὐφροσύνη Ἀλεξανδρείας

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 25

Ἀπολυτίκιον Ευφροσύνης Οσίας

Plagal of the Fourth Tone

Εν σοί Μήτερ ακριβώς διεσώθη τό κατ' εικόνα, λαβών γάρ τόν σταυρόν, ηκολούθησας τώ Χριστώ, καί πράττων εδίδασκες, υπεροράν μέν σαρκός, παρέρχεται γάρ επιμελείσθαι δέ ψυχής, πράγματος αθανάτου, διό καί μετά Αγγέλων συναγάλλεται, οσία Ευφροσύνη τό πνεύμά σου.

Κοντάκιον Ευφροσύνης Οσίας

Second Tone

Τής άνω ζωής, τυχείν επιποθήσασα, τήν κάτω τρυφήν, σπουδαίως καταλέλοιπας, καί σαυτήν ανέμιξας, αναμέσον ανδρών παναοίδιμε, διά Χριστόν γάρ τόν νυμφίον σου, μνηστήρος προσκαίρου κατεφρόνησας.

Blessed Feast Day

Share the feast of Εὐφροσύνη Ἀλεξανδρείας with an icon greeting ecard.