Εὐτυχής Μάρτυς

English Ελληνικά Print

Μαίου 28

Κοντάκιον Εὐτυχής Μάρτυς

Second Tone

Τής Εκκλησίας στερρώς προϊστάμενος, υπέρ αυτής τήν ψυχήν Πάτερ τέθεικας, ήν νυν απαρέγκλιτον φύλαττε, τοίς ευσεβείας τοίς δόγμασιν Ὄσιε, αυτής γάρ Ευτυχές εδραίωμα.