Κοδρᾶτος Ἀπόστολος

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 21

Ἀπολυτίκιον Κοδράτου Αποστόλου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Κοδράτε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Κοδράτου Αποστόλου

Plagal of the Fourth Tone

Ως ἰεράρχην τίμιον, καὶ ἀθλητὴν στεῤῥότατον, ἡ οἰκουμένη προσάγει σοι Κύριε, θεῖον Κοδράτον Ἀπόστολον· καὶ τοῖς ὔμνοις γεραίρει, τὴν σεπτὴν αὐτοῦ μνήμην, αἰτοῦσα πάντοτε πταισμάτων ἄφεσιν, δωρηθῆναι τοῖς μέλπουσιν.