Κοδρᾶτος Ἀπόστολος

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 21

Ἀπολυτίκιον Κοδράτου Αποστόλου

Third Tone

Απόστολε Άγιε Κοδρᾶτος Ἀπόστολος, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Κοδράτου Αποστόλου

Plagal of the Fourth Tone

Ως ἰεράρχην τίμιον, καὶ ἀθλητὴν στεῤῥότατον, ἡ οἰκουμένη προσάγει σοι Κύριε, θεῖον Κοδράτον Ἀπόστολον· καὶ τοῖς ὔμνοις γεραίρει, τὴν σεπτὴν αὐτοῦ μνήμην, αἰτοῦσα πάντοτε πταισμάτων ἄφεσιν, δωρηθῆναι τοῖς μέλπουσιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κοδρᾶτος Ἀπόστολος with an icon greeting ecard.

Online Chapel