Μάρτυς Εὐστάθιος καί οἱ σὺν αὐτῶ

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 20

Apolytikion of Martyr Eustathius and His Companions

Fourth Tone

Οι Μάρτυρές σου, Κύριε, εν τή αθλήσει αυτών, στεφάνους εκομίσαντο τής αφθαρσίας, εκ σού τού Θεού ημών, σχόντες γάρ τήν ισχύν σου, τούς τυράννους καθείλον, έθραυσαν καί δαιμόνων, τά ανίσχυρα θράση. Αυτών ταίς ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τάς ψυχάς ημών.

Kontakion of Martyr Eustathius and His Companions

Second Tone

Τά πάθη Χριστού, σαφώς μιμησάμενος, καί τούτου πιών, πιστώς τό ποτήριον, κοινωνός Ευστάθιε, καί τής δόξης σύγκληρος γέγονας, παρ' αυτού τού πάντων Θεού, λαμβάνων εξ ύψους θείαν άφεσιν.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μάρτυς Εὐστάθιος καί οἱ σὺν αὐτῶ with an icon greeting ecard.