Εὐμένιος Ἐπίσκοπος Γορτύνης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 18

Ἀπολυτίκιον Ευμενίου Επισκόπου Γορτύνης

Plagal of the Fourth Tone

Ορθοδοξίας Οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε καί σεμνότητος, τής οικουμένης ο φωστήρ, αρχιερέων θεόπνευστον εγκαλλώπισμα, Ευμένιε σοφέ, ταίς διδαχαίς σου πάντας εφώτισας, λύρα τού Πνεύματος, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ευμενίου Επισκόπου Γορτύνης

Second Tone

Φωτί θεϊκώ, ελλαμφθείς παμμάκάριστε, φωτίζεις ημάς, τούς πόθω ανυμνούντάς σου, τήν σεπτήν και ένδοξον, καί αγίαν Πάτερ μετάστασιν, Ιεράρχα Ευμένιε, πρεσβεύεις γάρ απαύστως υπέρ ημών.