Ἱερομάρτυς Αὐτόνομος

English Ελληνικά Print

Κοντάκιον Αυτονόμου Μάρτυρος

Second Tone

Τά θεία σοφέ, σεμνώς εμυσταγώγησας, θυσία δεκτή, εγένου παμμακάριστε, τού Χριστού γάρ έπιες, τό ποτήριον Μάρτυς Αυτόνομε, καί αυτώ νυνί παρεστώς, πρεσβεύεις απαύστως, υπέρ τών ψυχών ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἱερομάρτυς Αὐτόνομος with an icon greeting ecard.