Βαβύλας Ἱερομάρτυς

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 4

Ἀπολυτίκιον Βαβύλα Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Βαβύλα, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Βαβύλα Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Μεγαλεία πίστεως ἐν τῆ καρδία, πειριθείς, ἐφύλαξας, ίερομάρτυς, Βαβύλα, μὴ δειλιάσας τόν τύραννον, Χριστοῦ, θεράπον διὸ ἠμας φύλαττε.