Βαβύλας Ἱερομάρτυς

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 4

Κοντάκιον Βαβύλα Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Μεγαλεία πίστεως ἐν τῆ καρδία, πειριθείς, ἐφύλαξας, ίερομάρτυς, Βαβύλα, μὴ δειλιάσας τόν τύραννον, Χριστοῦ, θεράπον διὸ ἠμας φύλαττε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Βαβύλας Ἱερομάρτυς with an icon greeting ecard.

Online Chapel