Μωϋσῆς Προφήτης

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 4

Apolytikion of Prophet Moses

Second Tone

Τού Προφήτου σου Μωϋσέως τήν μνήμην, Κύριε, εορτάζοντες, δι' αυτού σε δυσωπούμεν, Σώσον τάς ψυχάς ημών.

Blessed Feast Day

Share the feast of Μωϋσῆς Προφήτης with an icon greeting ecard.