Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας

english ελληνικά
Print

Σεπτεμβρίου 3

Κοντάκιον Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου

Fourth Tone

Εν ιερεύσιν ευσεβώς διαπρέψας, καί μαρτυρίου τήν οδόν διανύσας, τά τών ειδώλων έσβεσας σεβάσματα, πρόμαχος γενόμενος, τής σής ποίμνης θεόφρον, διό σε καί γεραίρουσα, μυστικώς εκβοά σοι, Εκ τών κινδύνων ρύσαί με αεί, ταίς σαίς πρεσβείαις, Πατήρ ημών Άνθιμε.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας with an icon greeting ecard.

Online Chapel