Ἰωάννης Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 2

Ἀπολυτίκιον Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

Fourth Tone

Κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος, εγκρατείας Διδάσκαλον, ανέδειξέ σε τή ποίμνη σου, η τών πραγμάτων αλήθεια, διά τούτο εκτήσω τή ταπεινώσει τά υψηλά, τή πτωχεία τά πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Ιωάννη, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.