Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 1

Ἀπολυτίκιον ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Second Tone

Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Κοντάκιον ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ

Fourth Tone

Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης, θεέ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῷ, οἰκτίρμον, πάντας τοὺς λατρεύοντας σοὶ τῷ μόνῷ Δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόΒῷ λυτρωτά· Εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου with an icon greeting ecard.