Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου

English Ελληνικά Print

Σεπτεμβρίου 1

Apolytikion of Beginning of the Indiction

Second Tone

Ὁ πάσης δημιουργὸς τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδία ἐξουσία θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς Βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, καὶ σῶσον ἡμᾶς.

Kontakion of Beginning of the Indiction

Fourth Tone

Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης, θεέ τῶν ὅλων, ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει σου τῷ ἀπείρῷ, οἰκτίρμον, πάντας τοὺς λατρεύοντας σοὶ τῷ μόνῷ Δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόΒῷ λυτρωτά· Εὔφορον πᾶσι τὸ ἔτος χορήγησον.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου with an icon greeting ecard.