Κατάθεσις Εσθήτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις

english ελληνικά
Print

Ιουλίου 2

Ἀπολυτίκιον Κατάθεσις Εσθήτος της Θεοτόκου

Plagal of the Fourth Tone

Θεοτόκε αειπάρθενε, τών ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα καί Ζώνην τού αχράντου σου σώματος, κραταιάν τή πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τώ ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επι σοί γάρ καί φύσις καινοτομείται καί χρόνος, διό δυσωπούμέν σε, ειρήνην τή οικουμένη δωρήσασθαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Κοντάκιον Κατάθεσις Εσθήτος της Θεοτόκου

Fourth Tone

Περιβολήν πάσι πιστοίς αφθαρσίας, θεοχαρίτωτε Αγνή εδωρήσω, τήν Ιεράν Εσθήτά σου, μεθ' ής τό ιερόν, σώμά σου εσκέπασας, σκέπη θεία ανθρώπων, ήσπερ τήν κατάθεσιν, εορτάζομεν πόθω, καί εκβοώντες κράζομεν πιστώς, Χαίρε Παρθένε, Χριστιανών τό καύχημα.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κατάθεσις Εσθήτος τῆς Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις with an icon greeting ecard.

Online Chapel