Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός

English Ελληνικά Print

Ιουλίου 1

Apolytikion of Unmercenaries Cosmas & Damian

Plagal of the Fourth Tone

Άγιοι Ανάργυροι καί θαυματουργοί, επισκέψασθε τάς ασθενείας ημών, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε ημίν.

Kontakion of Unmercenaries Cosmas & Damian

Second Tone

Οι τήν χάριν λαβόντες τών ιαμάτων, εφαπλούτε τήν ρώσιν τοίς εν ανάγκαις, lατροί θαυματουργοί ένδοξοι, Αλλά τή ημών επισκέψει, καί τών πολεμίων τά θράση καταβάλλετε, τόν κόσμον ιώμενοι εν τοίς θαύμασι.

Blessed Feast Day

Share the feast of Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός with an icon greeting ecard.