Κατάθεσις Ζώνης Θεοτόκου

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 31

Apolytikion of Venerable Sash of the Theotokos

Plagal of the Fourth Tone

Θεοτόκε Αειπάρθενε, τών ανθρώπων η σκέπη, Εσθήτα καί Zώνην τού αχράντου σου σώματος, κραταιάν τή πόλει σου περιβολήν εδωρήσω, τώ ασπόρω τόκω σου άφθαρτα διαμείναντα, επί σοί γάρ καί φύσις καινοτομείται καί χρόνος, διό δυσωπούμέν σε, ειρήνην τή πολιτεία σου δώρησαι, καί ταίς ψυχαίς ημών τό μέγα έλεος.

Kontakion of Venerable Sash of the Theotokos

Second Tone

Τήν θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβούσα η Zώνη σου η τιμία, κράτος τή πόλει σου απροσμάχητον, καί θησαυρός υπάρχει, τών αγαθών ανέκλειπτος, η μόνη τεκούσα αειπάρθενος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Κατάθεσις Ζώνης Θεοτόκου with an icon greeting ecard.