Τίτος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 25

Kontakion of Titus of the 70

Second Tone

Τού Παύλου δειχθείς, συνόμιλος Απόστολε, σύν τούτω ημίν, τόν λόγον προκατήγγειλας, τής ενθέου χάριτος, μυστολέκτα Τίτε μακάριε, διά τούτο βοώμέν σοι, Μή παύση Πρεσβεύων υπέρ πάντων ημών.