Εὐτυχής Ιερομάρτυρος

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 24

Ἀπολυτίκιον Ευτυχούς Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Καί τρόπων μέτοχος, καί θρόνων διάδοχος, τών Αποστόλων γενόμενος, τήν πράξιν εύρες Θεόπνευστε, εις θεωρίας επίβασιν, διά τούτο τόν λόγον τής αληθείας ορθοτομών, καί τή πίστει ενήθλησας μέχρις αίματος, Ιερομάρτυς Ευτυχή, πρέσβευε Χριστώ τώ Θεώ, σωθήναι τάς ψυχάς ημών.

Κοντάκιον Ευτυχούς Ιερομάρτυρος

Fourth Tone

Ευτυχίας κρείττονος κατατρυφήσας, Ευτυχές μακάριε, ως ιερεύς καί αθλητής, Χριστόν απαύστως ικέτευε, πάσης ανάγκης ρυσθήναι τούς δούλους σου.