Θαδδαῖος ἐκ τῶν 70

English Ελληνικά Print

Αυγούστου 21

Apolytikion of Holy Apostle Thaddaeus

Third Tone

Απόστολε Άγιε Θαδδαίε, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.

Kontakion of Holy Apostle Thaddaeus

Third Tone

Εορτή χαρμόσυνος, τού Αποστόλου επέστη, ευφροσύνως σήμερον, επιτελέσωμεν ταύτην, νέμει γάρ, τοίς αυτόν πίστει αεί τιμώσι, λύτρωσιν αμαρτημάτων, καί ρώσιν θείαν, καί γάρ έχει παρρησίαν, ως θείος μύστης Χριστού τής χάριτος.

Blessed Feast Day

Share the feast of Θαδδαῖος ἐκ τῶν 70 with an icon greeting ecard.